Pokemon GO Holiday Box Spending Spree! Buying Bronze, Silver & Gold Box During Holiday Event

ผมซื้อทุกช่องในบรอนซ์เงินและสีทองกล่องที่ถูกปล่อยออกมาในช่วงปีใหม่ ฉันจะเก็บรักษาขึ้นอยู่กับโมดูลล่อธูปและโชคดีและไข่เป็นเวลานาน 🙂

โปเกมอน Go Holiday กล่อง Spree ใช้จ่าย! ซื้อสีบรอนซ์เงินและกล่องทองในช่วงเหตุการณ์วันหยุด

source