Pokemon GO HACK – Realistic Poke Balls

ผมคิดว่าการใช้นิ้วของคุณไปปัดบอลไม่ได้เหมือนจริงมากดังนั้นฉันดีขึ้นเกม!

Patreon – https://www.patreon.com/user?u=3660602
Instagram – https://www.instagram.com/UselessDuck/
Twitter – https://twitter.com/UselessDuck/
Facebook – https://www.facebook.com/UselessDuckCompany/

source