CATCHING RARE POKEMON IN VALENTINE’S DAY EVENT! POKEMON GO UPDATE!

โปเกมอนไปปรับปรุงเพลย์! เหตุการณ์วันใหม่โปเกมอนไปวาเลนไทน์! เหตุการณ์โปเกมอนโปเกมอนไปสีชมพู! โปเกมอนไปปรับปรุงใหม่ที่มีโปเกมอนใหม่!

เช่นถ้าคุณมีความสุข! (๏‿๏)

โปเกมอนไปเล่นเกม

Twitter- https://twitter.com/FSU_ATL

Reddit – https://www.reddit.com/r/FsuAtl/

Instagram – https://instagram.com/fsuatl/

Twitch- http://www.twitch.tv/fsu_atl

Snapchat – fsu_atl

ปริทรรศน์ – @FSU_ATL

สมัครสมาชิกมาก!

แสดงความคิดเห็น “Papi” ถ้าคุณอ่านข้อความนี้

source