An AWESOME Update!!!!!! | Pokemon GO

HEY AWESOMERS !!!

วันนี้ฉันจะไปเล่นโปเกมอนไปอีกครั้ง แต่มีบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างกัน …

มีเวลาที่น่ากลัว watchin ‘Awesomers !!!!

source