Albuquerque Pokemon Go players here to stay and give back

หากคุณคิดว่าโปเกมอนไปเป็นสิ่งที่ผ่านมาคิดอีกครั้ง กลุ่มท้องถิ่นตัวยงผู้เล่นโปเกมอนไปกล่าวว่าพวกเขากำลังยังคงแข็งแกร่ง ที่มา: http://krqe.com/2017/01/01/albuquerque-pokemon-go-players-here-to-stay-and-give-back/

source